two 18650s bats into arduino nano ?>fried?

two 18650s bats into arduino nano ?>fried?:

#arduino